dimarts, 11 de març de 2014

Al·legacions al pressupost municipal 2014 de Badalona


En Àlex Mañas Ballesté , major d’edat, amb DNI XXXXXXXXX, actuant en nom i representació del Grup Municipal d’ICV-EUiA l’ajuntament de Badalona domiciliat a efectes de notificacions a Plaça de la Vila número 1 de Badalona.

EXPOSA
Atesa l’aprovació inicial en junta de govern extraordinària en sessió del 14 de febrer del pressupost municipal de  Badalona per a l’any 2014 en conformitat amb el que preveuen els articles 16 i 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, i l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i en el termini esmentat fent ús del seu dret a la presentació de suggeriments i reclamacions que consideri.

DEMANA
Que es prenguin en consideració les següents al·legacions i suggeriments presentats

Al·legació primera.

Sol·licitem que, degut a que el pressupost municipal del 2014 ha estat aprovat en Junta de Govern sense debat ni consulta amb la totalitat de grups municipals, que  la seva publicació a la pàgina web municipal  ha estat realitzada el dia 8 de març, i essent el dia 11 de març el termini màxim per presentar al·legacions, impedint així que la ciutadania pugui consultar el seu contingut i presentar al·legacions: Es realitzi una nova aprovació inicial per part del ple municipal buscant el consens i recollint les aportacions dels grups municipals i iniciant una nova exposició pública on des del primer dia el pressupost pugui ser consultat a la pàgina web municipal en format de full de càlcul o equivalent. 

Al·legació segona.

Sol·licitem que, enlloc dels 697.000 euros previstos per ajudes directes per combatre la pobresa, des de serveis socials i entenent que aquesta quantitat és del tot insuficient i ridícula en comparació amb ciutats dels nostre entorn, s’augmenti aquesta partida fins a 1.200.000 euros per fer front a totes les formes de pobresa (residencial, alimentària, energètica, etc.) que avui existeixen a Badalona.

Al·legació tercera.

Sol·licitem que es destinin 391.000 euros per conveniar amb les entitats juvenils de la ciutat la posada en marxa  de programes de dinamització comunitària als barris de la ciutat i de dinamització dels espais esportius comunitaris dels equipaments educatius.Al·legació quarta.

Sol·licitem que degut a que avui l’atur i la pobresa són els principals problemes de la ciutat es destinin 2.000.000 d’euros a l’IMPO per posar en marxa plans d’ocupació amb fons propis tal i com fan la pràctica totalitat de les ciutats metropolitanes.

Al·legació cinquena.

Sol·licitem que es destinin 300.000 euros al Departament de Promoció per posar en marxa coordinadament amb l’IMPO i tots els serveis municipals un programa de detecció dels perfils de l’atur estructural a la ciutat per oferir coordinadament amb els centres de formació d’adults de la ciutat programes específics de formació adequats al perfil majoritari de l’atur de llarga durada de la ciutat.

Al·legació sisena.
Sol·licitem que es destinin 45.000 euros anuals per tal de garantir un servei ampli i integral d’atenció i assessorament a les víctimes de la violència masclista.

Al·legació setena.

Sol·licitem que seguint totes les recomanacions dels organismes internacionals i les mocions aprovades pel ple municipal en diferents moments es destini un 0’7 del pressupost ordinari municipal a cooperació internacional al desenvolupament.

Al·legació vuitena.

Sol·licitem s’incloguin 450.000 euros a la partida corresponent al programa de socialització i/o reutilització de llibres de text i material didàctic i pedagògic d’ús habitual a l’aula.
Al·legació novena.

Sol·licitem que es prevegi en l’annex d’inversions 3.000.000 euros per l’arranjament dels centres d’educació públics de la ciutat i 800.000 euros per la immediata construcció de l’equipament cívic previst al carrer Apenins.

Al·legació desena.

Sol·licitem es redueixi en 100.000 euros la partida de comunicació de l’alcaldia de  Badalona ja que entenem que és una despesa no prioritària en aquests temps de recessió econòmica

Tots aquests increments són possibles si s’estima l’al·legació primera i s’inicia una nova aprovació inicial on situem un pressupost  que creixi un 1’7% respecte a l’executat el 2013, tal i com ens permet la legislació vigent de control de la despesa pública, i lamentem que en el pitjor moment de la crisi econòmica i obsessionats en el control de la despesa pública 5 regidors de la totalitat dels 27 regidors i regidores de Badalona aprovin un pressupost que decreix un 2’75% respecte allò executat el 2013.

Restant a l’espera de que puguin ser admeses les següents al·legacions i expressant-li la nostra predisposició per dialogar sobre les nostres propostes.

Per tot allò exposat,
SOL·LICITO que:
Únic. Tingui per fetes les al·legacions exposades.