dijous, 12 de gener de 2012

Idees per combatre la crisi a Badalona


Avui Badalona no té pressupost municipal aprovat, no té impostos ni ordenances fiscals aprovades pel 2012. Avui Badalona, en la pitjor crisi econòmica, quan més estan patint les famílies badalonines, quan més delicades són les finances municipals, degut a la caiguda d’ingressos, no té una política fiscal pròpia, d’ingressos i despeses que hauria de complir, en aquests moments, dos objectius imprescindibles i urgents:

 1. Ajudar, dins de les mínimes possibilitats que té un ajuntament, a les famílies que més estan patint la crisi.
 2. Explorar totes les possibilitats d’augment dels ingressos municipals i de rigor en la despesa, per tal de garantir el manteniment dels serveis públics municipals a la nostra ciutat.
Amb la premissa d’aquests dos objectius hem  proposat un acord a la resta de grups per tal d’aprovar una modificació de les ordenances fiscals.

El populisme mediàtic i fiscal no ajudaran a les famílies badalonines ni garantiran els serveis públics, i per això instem al govern i als grups de l’oposició a debatre les nostres propostes. 

Proposem un seguit de modificacions a les ordenances fiscals així com als impostos municipals.

Per tal de garantir el manteniment dels serveis públics proposem debatre les següents mesures de millora dels ingressos municipals:
 • Davant l’obligatorietat d’augmentar l’IBI de la ciutat de Badalona, un 10% els exercicis 2012 i 2013 que estableix el decret publicat al BOE del 31 de desembre de 2011 que diu que “ Los inmuebles urbanos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, resultarán incrementados en los siguientes porcentajes:
  a) El 10 por 100 para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2002, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 por ciento en 2012 y al 0,6 por 100 en
  2013”.
Aquest augment, obligat per decret llei, augmenta de forma significativa els ingressos previstos i, per tant, instem al govern municipal del PP a revisar el Pla Financer aprovat al ple del mes de novembre, per tal de disminuir els ajustos previstos sobre el capítol 2 i 4 de la despesa municipal.
 • Instaurar un nou supòsit de tributació gravable, referit als caixers automàtics d’entitats financeres amb façana al carrer, basat en l’aplicació d’una tarifa única per caixer, tenint en compte l’ocupació efectiva de la via pública i ponderant el resultat amb el coeficient de proporcionalitat de les categories fiscals d’IAE tal i com ja fan municipis com el de Terrassa.
 • Iniciar un estudi de les empreses tributàries de l’IAE a la ciutat, per tal de revisar el carrerer amb l’objectiu d’actualitzar la seva qualificació ja que aquesta no ha estat revisada des de la darrera reforma d’aquest impost.
 • Iniciar el treball intern a les àrees municipals per establir criteris de tarifació social en els serveis públics municipals a partir de l’any 2013.
Per tal d’ajudar a superar els efectes de la crisi a la ciutadania:
 • Proposem aplicar una subvenció del 90% en la quota líquida de l’IBI a les unitats familiars empadronades a Badalona, que tinguin un pis, o bé estiguin pagant un lloguer i se’ls repercuteixi l’impost en el preu, que tinguin tots els seus membres en situació d’atur i que durant l’any 2011 no hagin rebut cap prestació de l’atur.
 • Proposem aplicar una subvenció del 50% en la quota líquida de l’IBI a les unitats familiars que tenen tots els seus membres a l’atur però tenen algun tipus de prestació.
 • Proposem subvencionar el 100% de l'lVTNU i fins el 100% de l'lBl, mentre dura tot el procés d'aixecament de la hipoteca a totes aquelles unitats familiars que han estat desnonades i s’ha subhastat el seu habitatge.
Per tal de fomentar l’ocupació estable i de qualitat:
 • Establir una bonificació per als subjectes passius que tributin a l’IAE per quota municipal i que hagin incrementat la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació, segons el quadre següent:
Entre el 10% i el 19% d’increment de plantilla, 10% de bonificació
Entre el 20% i el 29% d’increment de plantilla, 20% de bonificació
Entre el 30% i el 39% d’increment de plantilla, 30% de bonificació
El 40% o més d’increment de plantilla, 40% de bonificació

 • Proposem establir una subvenció del 50% de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) a tots els vehicles dels autònoms de la ciutat que estiguin destinats a la seva activitat.
Estem disposats a parlar-ne, hi ha algú a l’altre costat que vulgui fer-ho?

dimarts, 3 de gener de 2012

MORATÒRIA DE CENTRES DE CULTE: UNA NOVA MENTIDA I PROVOCACIÓ DE XAVIER GARCIA ALBIOL

Dissortadament Badalona va tornar a ser noticia abans del ple de desembre ja que el populista de dretes Garcia Albiol portava a ple una moratòria per l'obertura de centres de culte a la nostra ciutat.

Primera mentida: El showman que tenim per alcalde explicava als mitjans de comunicació, i coneixent-lo així ho explicarà a la ciutadania, que pretenia impedir l'obertura de mesquites “no creo que lo mejor para un barrio con el 35% de immigración sea tener una mezquita” declarava a la premsa. Dons bé, no és cert això que deia. La proposta de decret, rebutjada al ple per tots els grups de l'oposició, exceptuava de la  moratòria el sòl qualificat com a equipament. O sigui qualsevol congregació religiosa podia comprar sòl qualificat com a equipament i construir-hi el seu centre de culte. És mentider, però no és tonto, i per tant no se la jugava a perdre un recurs contra el seu decret.

Segona mentida: Un decret que justificava la moratòria per tal de realitzar un estudi sobre l’implantament de centres de culte a la ciutat l’únic que pretenia era impedir l’obertura d'un oratori musulmà al carrer Liszt. El showman no es pot permetre que els seus votants li tirin en cara que sent ell alcalde els musulmans obrin oratoris, sap que ha de complir la llei, que les seves promeses electorals són afortunadament irrealitzables per il·legals i buscava un subterfugi per poder negar la llicència municipal a aquesta comunitat.

Afortunadament el decret no va prosperar, la visió maniquea i excloent no és majoritària al ple municipal.

La regulació de la pluralitat religiosa és una de les proves de foc de les societats d’acollida i a Badalona hem de saber que la regulació dels centres de culte ha d’anar molt més enllà de la simple regulació tècnica, cal tenir en compte que avui a Catalunya no existeix cap mesquita construïda com a tal la qual cosa demostra que som encara lluny de ser una societat d’acollida. 

La ubicació dels llocs de culte pot representar un mecanisme importantíssim de cohesió social i territorial, per un costat, i de regeneració urbanística per l’altre.

Cal tenir present, també, la importància que els llocs de culte tenen per a determinades confessions -més enllà del fet exclusivament religiós- com per exemple en la religió musulmana el paper de centre social i cultural que desenvolupen aquests espais. Així, doncs, cal tenir en compte el paper aglutinador dels centres de culte entre els ciutadans no comunitaris i el paper que hi poden jugar en els processos de treball comunitari, desenvolupats pels ajuntaments, i en la resolució de conflictes que es puguin produir en el territori.

La multiculturalitat es dóna cada dia als nostres carrers, a les plaçes i escoles de Badalona. La diversitat religiosa la trobem al replà de la nostra escala, i els responsables municipals hem de actuar amb pedagogia però amb fermesa, defensant els drets dels nostres veïns i veïnes a practicar els seus cultes i assentant les bases d'una Badalona que volem que sigui d’acollida i no excloent. Qualsevol altre plantejament és negar la realitat i fer més traumàtic el canvi demogràfic inevitable de la nostra ciutat.  

Hem de fer una aposta valenta per tal que l’Ajuntament  comenci a aplicar polítiques avançades, lluny de dogmatismes o solucions a curt termini, aplicant principis laïcistes  que assegurin la correcta integració en el si de la nostra ciutat de les noves religions que avui són a casa nostra. Si no és així podem condemnar a una part de la població nouvinguda a una doble exclusió -la social- però, a més a més, la religiosa si es veuen obligats a seguir practicant les seves creences en locals sense les condicions mínimes adequades.

Afortunadament al ple del mes de novembre es va demostrar que la majoria de regidores i regidors de Badalona així ho pensen, tant de bo aquesta majoria política que aposta per la cohesió pugui ser alternativa a curt termini, a la demagògia populista de la dreta extrema.