dimarts, 21 d’octubre de 2014

Defensem el comerç de Badalona

El govern del Partit Popular a Badalona ha decidit acabar amb el model de comerç de proximitat de la nostra ciutat.
El passat ple municipal del mes de setembre, el PP amb el suport de CiU van aprovar una modificació del Pla General Metropolita per permetre la venda al detall a les naus industrials del sector de Montigalà i de bona part del sector sud de la ciutat. En la mateixa aprovació proposen una ampliació del que s’anomena “Trama Urbana Consolidada”, que permetrà la instal·lació de grans hipermercats en les mateixes naus. Van aprovar, en definitiva, l’atac més gran que patirà el comerç de proximitat de la nostra ciutat en temps recents. El model de Madrid d’Esperanza Aguirre en política comercial arriba a Badalona de la mà d’Albiol i amb el suport de CiU.
Des d’ICV-EUiA vam manifestar-nos en contra de l’aprovació. Com vam dir en el Ple municipal, nosaltres creiem en les potencialitats de les nostres zones industrials. Volem apostar fermament per atraure noves industries netes i punteres a la ciutat i no volem convertir totes les nostres zones industrials en un monocultiu d’hipermercats.  Creiem en els beneficis socials i territorials del comerç de proximitat,  creiem en els comerciants perquè creiem en Badalona. És del tot inacceptable que en la pitjor crisi econòmica de la història, el PP i CiU de Badalona vulguin impulsar una mesura que posarà encara més en perill el futur de centenars de botigues de la nostra ciutat.
Però podem aturar el projecte. ICV-EUiA presentarem al·legacions, i estem convençuts que si comerciants i ciutadania anem a la una podem aturar aquesta barbaritat.
Estic a la vostra disposició per explicar-vos personalment en què consisteix aquesta aprovació inicial, i detallar-vos els tràmits que ara seguiran fins a la seva aprovació definitiva. També m’ofereixo a ajudar-vos, si ho necessiteu, a presentar al·legacions al mateix.  Nomes m’heu d’escriure a alexmanas@iniciativa.cat,  i estaré encantat de parlar personalment del tema. 

dilluns, 1 de setembre de 2014

Més mentides, promeses i rodes de premsa.

Ja fa uns mesos vaig formar part de la comissió redactora del reglament per a l’atorgament de subvencions sobre l’IBI per a persones aturades de llarga durada. A tot això s’hi suma també que el grup municipal del qual formo part, ja l'any 2013, va presentar una moció que instava al govern a subvencionar l’IBI de les famílies que tinguessin tots els membres a l’atur.

Avui, un any més tard, el govern municipal i Garcia Albiol ens presenten una proposta amb uns titulars totalment enganyosos: Subvencionar l’IBI en un 75% a persones majors de 45 anys i amb més de dos anys a l’atur.

Vist així, amb un titular ben sucós i una roda de premsa ben guarnida és una proposta que més d’algú veurà amb bons ulls. És la política d’aparador a la que ens té acostumat Xavier Garcia Albiol i el Partit Popular des que governa. El que no sap el Partit Popular ni Xavier Garcia Albiol és que amb aquestes propostes fan explícit el desconeixement que tenen sobre la realitat social als nostres barris i de la nostra gent.

A dia d’avui moltes persones no formen part de les llistes de l’atur o perquè han esgotat la seva prestació o perquè han donat per impossible trobar una feina en un mercat laboral cada vegada més des regularitzat i al servei de les grans corporacions. A causa d'aquesta desregulació i les successives reformes laborals del PP cada vegada trobem més persones sense prestació d’atur malgrat estar només un any a l’atur. És per això que diem que la mesura ha d’incloure també a persones que portin menys de dos anys a l’atur.

Són bastantes les famílies joves, de menys de 45 anys, les que a part de carregar amb el lloguer i/o la hipoteca han de fer front al pagament de l’IBI, i amb aquesta mesura presentada avui, en quedaran excloses.

Davant d’una situació tan complexa, com la que viuen moltes famílies a la nostra ciutat, cal fer un esforç i per això vam proposar també en el seu dia augmentar fins al 99% la quantitat subvencionable.

La resposta a totes aquestes propostes, formulades del grup municipal d’ICV-EUiA (consulteu al final de l’article) no l’hem rebut fins avui. I ho han fet amb nocturnitat i traïdoria; en roda de premsa, on l’alcalde anuncia que subvenciona l’IBI a les famílies a l’atur quan el que fa és presentar un reglament que no cobrirà ni al 20% dels aturats de la ciutat.

Per a una ciutat de primera, per al Partit Popular i Garcia Albiol és més important augmentar un 30% el pressupost de la cavalcada de reis que subvencionar l’IBI a les persones en atur.

Àlex Mañas Ballesté


Podeu consultar les propostes fetes per ICV-EUiA a continuació.

Propostes del grup d’ICV-EUiA a les bases especifiques reguladores per
l’atorgament d’una subvenció sobre de l’IBI per persones aturades de llarga
duració.

Des del nostre grup considerem del tot insuficient la proposta presentada a la comissió
del dia 6 de maig ja que no compleixen els acords de les mocions aprovades pels plens
municipals dels dies 30 de gener i 29 de maig del 2013 on s’instava al govern municipal
a :“El Ple Municipal insta al govern municipal a posar ja en marxa i informar
abastament el programa per subvencionar l’IBI a les persones aturades d’acord amb
l’acordat en les ordenances Fiscals de 2013.” Acord de maig de 2013
“El Ple Municipal insta al govern municipal a posar ja en marxa i informar abastament
el programa per subvencionar l’IBI a les persones aturades d’acord amb l’acordat en
les Ordenances Fiscals de 2013” . Acord de gener de 2013

És per això sol·licitem siguin incorporades les següents propostes:
1. Respecte a la quantia de l’ajut proposem que la quantia de l’ajut a atorgar
sigui del 99% de la quota de l’IBI corresponent per les persones
beneficiaries enlloc del 60% proposat per el govern municipal a la comissió
del dia 6 de maig.

2. Respecte a la edat dels beneficiaris de la subvenció considerem injustificat
sigui adreçat només a persones majors de 45 anys i proposem s’elimini
qualsevol requisit d’edat per accedir al mateix.

3. Respecte al temps en atur de les persones beneficiàries tenint en
consideració les dades del mercat laboral d’abril de 2014 de Badalona
publicades per l’IMPO que situen que 10.608 persones de la nostra ciutat
porten aturades més de 12 mesos proposem que l’ajuda vagi destinada a les
persones amb una situació d’atur de 12 mesos o més enlloc dels 24 mesos
proposats per el govern municipal.

Esperant siguin incorporades les següents propostes els saluda atentament,
Àlex Mañas Ballesté


dimarts, 11 de març de 2014

Al·legacions al pressupost municipal 2014 de Badalona


En Àlex Mañas Ballesté , major d’edat, amb DNI XXXXXXXXX, actuant en nom i representació del Grup Municipal d’ICV-EUiA l’ajuntament de Badalona domiciliat a efectes de notificacions a Plaça de la Vila número 1 de Badalona.

EXPOSA
Atesa l’aprovació inicial en junta de govern extraordinària en sessió del 14 de febrer del pressupost municipal de  Badalona per a l’any 2014 en conformitat amb el que preveuen els articles 16 i 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, i l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i en el termini esmentat fent ús del seu dret a la presentació de suggeriments i reclamacions que consideri.

DEMANA
Que es prenguin en consideració les següents al·legacions i suggeriments presentats

Al·legació primera.

Sol·licitem que, degut a que el pressupost municipal del 2014 ha estat aprovat en Junta de Govern sense debat ni consulta amb la totalitat de grups municipals, que  la seva publicació a la pàgina web municipal  ha estat realitzada el dia 8 de març, i essent el dia 11 de març el termini màxim per presentar al·legacions, impedint així que la ciutadania pugui consultar el seu contingut i presentar al·legacions: Es realitzi una nova aprovació inicial per part del ple municipal buscant el consens i recollint les aportacions dels grups municipals i iniciant una nova exposició pública on des del primer dia el pressupost pugui ser consultat a la pàgina web municipal en format de full de càlcul o equivalent. 

Al·legació segona.

Sol·licitem que, enlloc dels 697.000 euros previstos per ajudes directes per combatre la pobresa, des de serveis socials i entenent que aquesta quantitat és del tot insuficient i ridícula en comparació amb ciutats dels nostre entorn, s’augmenti aquesta partida fins a 1.200.000 euros per fer front a totes les formes de pobresa (residencial, alimentària, energètica, etc.) que avui existeixen a Badalona.

Al·legació tercera.

Sol·licitem que es destinin 391.000 euros per conveniar amb les entitats juvenils de la ciutat la posada en marxa  de programes de dinamització comunitària als barris de la ciutat i de dinamització dels espais esportius comunitaris dels equipaments educatius.Al·legació quarta.

Sol·licitem que degut a que avui l’atur i la pobresa són els principals problemes de la ciutat es destinin 2.000.000 d’euros a l’IMPO per posar en marxa plans d’ocupació amb fons propis tal i com fan la pràctica totalitat de les ciutats metropolitanes.

Al·legació cinquena.

Sol·licitem que es destinin 300.000 euros al Departament de Promoció per posar en marxa coordinadament amb l’IMPO i tots els serveis municipals un programa de detecció dels perfils de l’atur estructural a la ciutat per oferir coordinadament amb els centres de formació d’adults de la ciutat programes específics de formació adequats al perfil majoritari de l’atur de llarga durada de la ciutat.

Al·legació sisena.
Sol·licitem que es destinin 45.000 euros anuals per tal de garantir un servei ampli i integral d’atenció i assessorament a les víctimes de la violència masclista.

Al·legació setena.

Sol·licitem que seguint totes les recomanacions dels organismes internacionals i les mocions aprovades pel ple municipal en diferents moments es destini un 0’7 del pressupost ordinari municipal a cooperació internacional al desenvolupament.

Al·legació vuitena.

Sol·licitem s’incloguin 450.000 euros a la partida corresponent al programa de socialització i/o reutilització de llibres de text i material didàctic i pedagògic d’ús habitual a l’aula.
Al·legació novena.

Sol·licitem que es prevegi en l’annex d’inversions 3.000.000 euros per l’arranjament dels centres d’educació públics de la ciutat i 800.000 euros per la immediata construcció de l’equipament cívic previst al carrer Apenins.

Al·legació desena.

Sol·licitem es redueixi en 100.000 euros la partida de comunicació de l’alcaldia de  Badalona ja que entenem que és una despesa no prioritària en aquests temps de recessió econòmica

Tots aquests increments són possibles si s’estima l’al·legació primera i s’inicia una nova aprovació inicial on situem un pressupost  que creixi un 1’7% respecte a l’executat el 2013, tal i com ens permet la legislació vigent de control de la despesa pública, i lamentem que en el pitjor moment de la crisi econòmica i obsessionats en el control de la despesa pública 5 regidors de la totalitat dels 27 regidors i regidores de Badalona aprovin un pressupost que decreix un 2’75% respecte allò executat el 2013.

Restant a l’espera de que puguin ser admeses les següents al·legacions i expressant-li la nostra predisposició per dialogar sobre les nostres propostes.

Per tot allò exposat,
SOL·LICITO que:
Únic. Tingui per fetes les al·legacions exposades.

divendres, 28 de febrer de 2014

Glòries, Gran Via, B-20 i l’autopista de Badalona no és possible?Des del 1995 ICV de Badalona aposta per la transformació de la C-31 al seu pas per Badalona. De sobres són coneguts els arguments: vertebració territorial, millora de la qualitat de vida, millora urbana, efectes sobre la salut de les persones i sobre la sostenibilitat territorial i social, etc. El debat de la C-31 fa molts anys que és present a la nostra ciutat. Des de les primeres propostes que apostaven pel seu soterrament, passant per les més pragmàtiques que apostaven per reduir-ne l’impacte, fa ja més de 10 anys.

En aquests anys transcorreguts hem vist com se’ns va acusar de temeraris per demanar que la C-31 tingués una limitació de 80 per hora al seu pas per la ciutat. Anys més tard això és així. A ICV de Badalona n'estem acostumats.

En el nostre entorn més immediat les vies de trànsit d’alta capacitat construïdes en zones urbanes reben el tractament de vies urbanes: les rondes de Barcelona, i la mateixa C-31 al seu pas per l’Hospitalet i Barcelona (al seu tram nord i sud) en són els exemples més clars, ara la transformació de l’anella de les Glòries. “Estem canviant una autopista per un espai públic”  han manifestat responsables del consistori barceloní.  Per què Badalona ha de ser diferent? La gran aposta de futur de Badalona ha de ser aquesta: convertir en un eix de comunicació, d’unió, de retrobament, en un element cohesionador el que avui és el principal element de divisió física de  la nostra ciutat.

Quan parlem d’un tractament de la C-31 com a via urbana al seu pas per la ciutat no ens estem referint a convertir l’actual autopista en un carrer més de la nostra ciutat, fet que provocaria el col·lapse de la mateixa via i de les vies urbanes transversals, sinó que aquesta tingui un tractament respectuós amb la ciutat, tal i com succeeix a Barcelona i a l’Hospitalet o amb Santa Coloma en relació amb la B-20.  Això vol dir soterrament en aquells trams on sigui possible i reducció de l’impacte i mesures de permeabilitat on no ho sigui. Aquesta no és una transformació només urbanística. La transformació urbanística de la C-31 comportarà també una de les més grans transformacions socials de la nostra ciutat trencant la barrera física i social  que ha comportat i segueix comportant la C-31.

Gràcies a les al·legacions i mocions impulsades per ICV de Badalona el Pla Territorial Metropolità de Barcelona va qualificar la C-31 al seu pas per Badalona com a via estructurant suburbana i no com a via ràpida. O sigui avui l’autopista sobre el paper ja no és una autopista, per encarar la transformació ara fa falta un equip de govern local que cregui en el projecte i impulsi les obres necessàries.

No és una utopia, Santa Coloma, Barcelona i l'Hospitalet en són els exemples. Avui l’autopista de Badalona és l'única infraestructura viaria que divideix i passa pel mig de la trama urbana a la comarca del Barcelonès.

Allò que és possible a les Glòries és possible a Badalona i aquest ha de ser el principal objectiu estratègic  de la transformació urbanística de Badalona durant els proper anys.

divendres, 14 de febrer de 2014

Alternatives al pressupost municipal del PP de Badalona


PER QUÈ DIREM NO AL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL PP?

Ø      El grup municipal d’ICV-EUiA no ha rebut cap informació sobre el pressupost municipal i ha hagut de consultar-lo a Secretaria un cop convocat el ple extraordinari.
Ø      És un pressupost opac que vulnera la legislació al no ser presentat per programes impedint així el control polític i ciutadà de la execució del mateix.
Ø      No hi ha hagut cap procediment de debat, explicació i interacció amb la ciutadania, ni per explicar-lo, ni per recollir propostes, ni perquè la ciutadania entengui com s’estructura, en que es gasten els diners i d’on provenen els ingressos.
Ø      El pressupost no creix sinó que es redueix un 2,75% respecte al pressupost realment executat el 2013, segons el mateix informe de l'Interventor municipal.
Ø      Hi ha una previsió d’ingressos excessivament optimista, per exemple calculen rebre 5M€ més respecte el 2013 de transferències d’altres administracions. Això es traduirà en retallades posteriors via modificacions pressupostàries.
Ø      L’activitat d’Educació, Joventut i Esports es redueix en un 45%, ho justifiquen dient que ja no hi figuren els diners destinats a la “gratuïtat dels llibres de text”,  però les xifres no concorden.
Ø      Augmenta un 55% el pressupost destinat a comunicació i propaganda.
Ø      Les partides d’atenció directa de serveis socials a la ciutadania estan un 50% per sota de ciutats com per exemple L’Hospitalet i són del tot insuficients per atendre les necessitats de la ciutat en el moment més dur de la recessió. No hi figuren els compromisos adquirits pel PP amb l’acord de CiU el passat mes d’octubre de garantir beques menjador per tota la població infantil que ho necessita.
Ø      No hi ha cap augment de partides socials.  Com podem veure en la seva mateixa nota de  premsa: http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=detall_noticia&dDocName=AJB052190#wlp_detall_noticia .
No hi ha cap increment de nous serveis socials ni cap partida incrementada per ampliar els ajuts a les famílies badalonines que pateixen la crisi. Com bé diu el mateix Albiol a la nota de premsa són 2M€ més que es posen per garantir el manteniment del servei d’atenció domiciliària a la gent gran en cas d’impagament de la part que correspon a la Generalitat de finançament d’aquest servei. O sigui, cap servei nou ni ampliació de cap cobertura o servei social existent.
Ø      El pressupost, emparant-se en un nou mecanisme que la legislació preveu com extraordinari, serà aprovat per junta de govern un cop rebutjat pel ple. És a dir de 27 membres de la corporació només 5 donaran el vistiplau a l’aprovació més important de l’any.
Ø      Gràcies a aquest mecanisme les modificacions pressupostàries es realitzaran també per Junta de Govern dificultant així el control de la oposició i la ciutadania a la execució pressupostaria.

PROPOSTES ALTERNATIVES D’ICV-EUiA AL PRESSUPOST 2014 DEL GOVERN MUNICIPAL DEL PP.
Pla tranversal de lluita contra la pobresa dotat de:

Ø     1.200.000 Euros per ajuts individualitzats que inclouran els serveis prestats ja actualment, més ajuts per pal·liar la pobresa energètica i el pagament de deutes d’ habitatge.

Ø      391.000 Euros per conveniar amb les entitats juvenils de la ciutat la posada en marxa  de programes de dinamització comunitària als barris de la ciutat i de dinamització dels espais esportius comunitaris dels equipaments educatius.

Ø     Posar en marxa coordinadament amb l’IMPO i tots els serveis municipals un programa de detecció dels perfils de l’atur estructural a la ciutat per oferir coordinadament amb els centres de formació d’adults de la ciutat programes específics de formació adequats al perfil majoritari de l'atur de llarga durada de la ciutat dotat amb 300.000 euros propis.

Ø      1,4 Milions d’euros per garantir la totalitat de les necessitats de beques de menjador de la ciutat complint així amb l’acord segellat per CiU i PP expressat en el ple d’octubre de 2013

Ø      Més enllà de mesures pressupostàries cal posar en marxa, amb impuls municipal, una xarxa que agrupi i coordini tots els serveis de cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació, salut, habitatge, formació, ocupació, dinamització comunitària i pobresa infantil que s’ofereixen per administracions i societat civil a la ciutat. 

Pressupost d’inversions:
Ø     3 M€ del pressupost per inversions anunciat de 18 milions d’euros destinats a manteniment i millora dels centres educatius públics de la ciutat.
Ø      800.000 euros per a la construcció de l’equipament cívic del carrer Apenins pendent des de fa més d’una dècada.

Propostes per finançar aquests increments a l’espera de poder conèixer el detall del pressupost
Ø      765.008 Euros dels Fons de Contingència. Quantitat consignada per recomanació de les noves normatives financeres amb l’objectiu de cobrir durant l’exercici partides que poden quedar curtes. En el cas de Badalona aquest fons no és obligatori.
Ø      200.000 Euros Ajuda emprenedors. No executat durant el 2013, només han gastat 19.000 euros em 17 ajudes. Entenem que aquest ajut és individual i no és efectiu. Cal destinar tots els recursos a combatre de forma transversal l’atur estructural.
Ø      100.000 Euros de reducció en la partida prevista de comunicació.
Ø      Segons la mateixa intervenció municipal en els seus informes trimestrals l’Ajuntament pot estalviar 5M€ anuals si es renegocien els contractes de serveis públics externalitzats.
Ø      Renegociació pagament interessos bancaris.
Ø      El grup d’ICV-EUiA va fer 10 al·legacions a les OOFF, algunes destinades a augmentar ingressos fent pagar més a qui més té, revisió categories fiscals carrers IAE, i cap al·legació va estar acceptada per el Partit Popular.

divendres, 24 de gener de 2014

Les mentides del pressupost municipal de Badalona


El govern municipal del PP ha presentat recentment en audiència pública els pressupostos municipals. Han presentat un PowerPoint, sense desglossar la despesa per programes, sense desglossar i explicar en que basen la previsió d’ingressos fetes però, a falta de tenir més informació que al nostre grup municipal com a mínim no ens donen, podem afirmar ja rigorosament que algunes de les afirmacions que fa el PP de Badalona sobre el pressupost són falses, parlant clar són mentides i dir mentides per referir-se a 152 milions d’euros que són de la ciutadania em sembla especialment molt greu.

Amb rigor intento ara explicar alguna d’aquestes mentides i estaria encantant que me les rebatessin i demostressin amb dades i rigor si és que estic equivocat:

La mentida del pressupost social : El pressupost destina 2 milions d’euros més a política social sent el pressupost més social de tota la història.

Com podem veure en la seva mateixa nota de premsa:http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=detall_noticia&dDocName=AJB052190#wlp_detall_noticia no hi ha cap increment de nous serveis socials ni cap partida incrementada per ampliar els ajuts a les famílies badalonines que pateixen la crisi.
Com bé diu el mateix Albiol a la nota de premsa són 2 M€ més que es posen per garantir el manteniment del servei d’atenció domiciliaria a la gent gran en cas d’impagament de la part que correspon a la Generalitat de finançament d’aquest servei. O sigui cap servei nou ni ampliació de cap cobertura o servei social existent.

Per un altre costat com pot ser el pressupost més social de la història quan veiem que els capítols 2 i 4 de la despesa, és a dir els capítols que inclouen allò que l’ajuntament realment gastarà en activitat directa, Educació, Esport i Joventut baixen un 45% i la partida de Comunicació i Propaganda augmenta un 55%.
A l’audiència pública es va preguntar per aquesta baixada en Educació i Joventut i el regidor d’Hisenda va explicar que la baixada era deguda a que en el 2012 estava inclosa la previsió per regalar els llibres de text (una mentida antiga i ja llegendària).

Dons bé aquesta explicació del regidor d’Hisenda és simplement mentida perquè la previsió per els ja llegendaris llibres de text gratis era de 1.800.000 euros i la baixada actual és més del doble. De 7.555.299€ del 2012 a 4.162.599€ aquest 2014, més de3,6M€ de retallada en Educació i Joventut el que demostra que l’explicació que és degut al libres del text és una enorme i gran mentida.

La mentida que el pressupost creix . El pressupost creix respecte al 2012.

El pressupost de l’ajuntament el 2012 era de 150M€ i el d’aquest any (cal recordar que al 2013 tot i anuncis similars de pressupostos socials no van ser capaços ni de portar una proposta al ple per aprovar i van funcionar un any amb el pressupost prorrogat) 2014 el preveuen en 152M€.

D’on ve aquest suposat creixement dels ingressos i per tant de la despesa? El mateix govern municipal ja preveu recaptar menys en impostos directes, IBI, Vehicles, Construcció, etc, cosa bastant inexplicable si tenim en compte que l’alcalde que va prometre baixar impostos ha pujat l’IBI a Badalona un 15% des que és alcalde.
A falta que ens expliquin, si ho fan, el detall d’ingressos, veig amb molta sorpresa que el govern municipal preveu rebre per transferències corrents, és a dir d’altres administracions (Estat, Generalitat o Diputació) 55.472.503 euros aquest 2014 quan el 2012 van pressupostar 51M€ per aquest concepte. A qui pretenen enganyar quan calculen rebre de l’Estat o de la Generalitat  gairebé 5M€ més que al 2012???

És obvi que aquesta previsió d’augment dels ingressos en 5M€ és del tot mentida ja que no hi ha cap indici ni cap anunci formal i seriós de que la Generalitat o l’Estat incrementin la despesa pública per enviar més diners als ajuntaments. Que passarà dons? És molt senzill i ho fan des del 2011: Les previsions no es podran complir, per tant, modificacions pressupostaries mensuals aniran retallant serveis a la ciutadania encobrint així les retallades que avui volen amagar darrera d'aquestes previsions falses.

La mentida del suport als emprenedors

Per aquest any ens tornen a anunciar ajudes als emprenedors i els autònoms com si aquest fos un govern que apostés decididament per la reactivació econòmica quan és un govern municipal còmplice i executor de l’austericidi actual. Anem a veure aquesta mentida amb dades:

Anuncien una partida de 200.000 euros per subvencionar emprenedors que instal·lin un nou negoci a la ciutat. Dons bé, aquesta partida ja la tenien habilitada el 2013 i com que no han fet cap campanya d’informació, ni cap programa de suport propi a les persones aturades, ni res de res, d’aquests 200 mil euros destinats ja aquest 2013 s’han gastat només 19 mil euros en 17 ajudes a 17 persones. O sigui que en l’any que hem tocat fons en la recessió econòmica al govern li han sobrat 180 mil euros destinats al foment de l’autoocupació que no s’han gastat, no tinc paraules per descriure la indignació que sento amb aquest fet....

Anuncien un altre cop subvenció (va ser una proposta nostra) per els autònoms qui el seu vehicle sigui una eina de treball en l’impost de vehicles. Dons bé, l’any 2013 d’aquesta subvenció, com que tampoc van fer cap campanya informativa, ni ho han anunciat ni res de res, les subvencions concedides han estat 17, quants autònoms de Badalona haguessin pogut accedir a aquesta ajuda? Es pensen que llegeixen les seves notes de premsa? No hagués hagut d'estar motiu d’anunci en els mitjans municipals per tal que tothom qui pogués beneficiar-se ho sol·licités?

Resumint, no és un pressupost social ja que no hi ha un euro més per a cap nou servei social nou o ampliació d’algun existent. És un pressupost que pretén fer creure que Badalona serà l’únic ajuntament de tot l’estat espanyol que rebrà més diners d’altres administracions aquest 2014 amagant així les retallades que han d’aplicar per no haver previst altres mesures d’ingressos, van rebutjar totes les propostes del nostre grup encaminades a fer pagar a qui més té, i és un pressupost que anuncia mesures de suport a la economia que la realitat ja ens ha demostrat que no compliran.

Aquí teniu la informació en un pdf  per comprovar que el que dic és cert http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=detall_noticia&dDocName=AJB052239#wlp_detall_noticia respecte a ingressos i baixada en Educació i Joventut.

Les dades del que s’han gastat en les subvencions a la autoocupació i subvencions als autònoms les va donar el mateix govern municipal a la sessió del Consell Municipal de Comerç i Consum del dia 23 de gener, i sense posar-se vermells!divendres, 10 de gener de 2014

Per què no a la privatització de Marina SA?
Un grup empresarial  està interessat en la gestió de Marina SA, 20 hectàrees del litoral Badaloní i Adrianenc i les tres antigues xemeneies de FECSA. L’alcalde de la ciutat, en minoria al ple i sense explicar a hores d’ara res a la ciutadania ni a la oposició, signa un acord d’intencions que avui ningú coneix.

A ICV vaig dir fa uns mesos, a la darrera assemblea local on varem actualitzar qüestions programàtiques, que calia pensar estratègicament  en el futur i reconversió del polígon industrial sud de la ciutat, avui magatzems de venta majorista en general que no generen cap valor afegit, i que calia fer-ho parlant i consensuant estratègies a llarg termini amb el capital present actualment a la zona, és a dir amb el capital xinés avui majoritari a la zona.

Per tant, cap por ni perjudici cap al capital del gegant asiàtic. Crec que cal veure la actual activitat com una oportunitat per pensar el futur i com transformem la zona cap a una activitat econòmica amb més beneficis de ocupació i inversions  a la ciutat.

Tal i com va fer ja Badalona a inicis del 1990 quan va començar a treballar amb el sector de la economia submergida del barri de La Salut donant origen a Pronto Moda. Una marca que ha donat prestigi i llocs de treball de qualitat a la ciutat i d'on han sortit importants marques i dissenyadors de moda, com Toni Francesc al qual aprofito per felicitar públicament per la seva feina.

Una operació similar toca anant pensant amb el sector industrial sud, planificar entre els poders públics i el capital privat com anem transformant en més dinàmica i més atractiva una de les zones industrials més properes al centre de Barcelona. Poc a poc sense apriorismes i amb un full de ruta compartit per tothom, amb visió de ciutat, amb col·laboració privada però portant des dels poders públics la iniciativa. Al contrari de com es fa des de fa anys a Badalona on per exemple qualsevol privat amb una ocurrència acaba aconseguint el que vol sense cap benefici públic i sense cap estratègia pública que pensi en la ciutat al darrera. Un exemple, la reconversió de dues torres d’oficines previstes a l'Avinguda Maresme en sòl industrial a les Guixeres a canvi de res, aprovat aquest mandat, quan el que toca és pensar que cal dotar de més i noves activitats econòmiques al sud de la ciutat per superar l’actual model de monocultiu de venda tèxtil a l’engròs de productes manufacturats del sud-est asiàtic.

I aquí arribem al port i la proposta de passar-lo a mans privades. Té interès un grup inversors estranger en gestionar MARINA SA, i vendre amarres i locals al port? NO

El negoci és la gestió urbanística i les competències delegades en aquesta matèria que Marina SA té per part de l’Ajuntament de Badalona com a administració actuant. Gestionar totes les actuacions urbanístiques del sector litoral i el seu planejament derivat, aquestes són, entre d’altres, les competències de Marina SA que poden tenir interès per grans capitals transnacionals i aquí és on hem de dir no.
Personalment estic disposat a parlar de si la gestió del port pot ser pública o privada però estic completament en contra de que les competències  en gestió urbanística de la part del litoral que manca per desenvolupar passin a mans de capital privat.

A l’Estat Espanyol tenim un bon exemple del que significa que els privats facin d'administració urbanística actuant: El litoral de la Comunitat Valenciana.... Aquí ho deixo perquè cadascú en tregui les seves pròpies conclusions i que tothom pensi en quin interès pot tenir un grup inversor estranger en el que és la gestió del port pròpiament dita en aquests moments.

Són temps durs de crisi econòmica i les finances públiques van mancades de recursos, necessitem calés? si, podem suportar el forat que avui són les finances de Marina SA, on recordo ICV-EUIA mai hem votat a favor de la seva gestió econòmica? No 

Però posarem el nostre litoral en mans exclusives d'inversors privats per pagar la factura d'aquells que pensaven en la especulació urbanística com a única forma de fer ciutat?