divendres, 14 de febrer de 2014

Alternatives al pressupost municipal del PP de Badalona


PER QUÈ DIREM NO AL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL PP?

Ø      El grup municipal d’ICV-EUiA no ha rebut cap informació sobre el pressupost municipal i ha hagut de consultar-lo a Secretaria un cop convocat el ple extraordinari.
Ø      És un pressupost opac que vulnera la legislació al no ser presentat per programes impedint així el control polític i ciutadà de la execució del mateix.
Ø      No hi ha hagut cap procediment de debat, explicació i interacció amb la ciutadania, ni per explicar-lo, ni per recollir propostes, ni perquè la ciutadania entengui com s’estructura, en que es gasten els diners i d’on provenen els ingressos.
Ø      El pressupost no creix sinó que es redueix un 2,75% respecte al pressupost realment executat el 2013, segons el mateix informe de l'Interventor municipal.
Ø      Hi ha una previsió d’ingressos excessivament optimista, per exemple calculen rebre 5M€ més respecte el 2013 de transferències d’altres administracions. Això es traduirà en retallades posteriors via modificacions pressupostàries.
Ø      L’activitat d’Educació, Joventut i Esports es redueix en un 45%, ho justifiquen dient que ja no hi figuren els diners destinats a la “gratuïtat dels llibres de text”,  però les xifres no concorden.
Ø      Augmenta un 55% el pressupost destinat a comunicació i propaganda.
Ø      Les partides d’atenció directa de serveis socials a la ciutadania estan un 50% per sota de ciutats com per exemple L’Hospitalet i són del tot insuficients per atendre les necessitats de la ciutat en el moment més dur de la recessió. No hi figuren els compromisos adquirits pel PP amb l’acord de CiU el passat mes d’octubre de garantir beques menjador per tota la població infantil que ho necessita.
Ø      No hi ha cap augment de partides socials.  Com podem veure en la seva mateixa nota de  premsa: http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=detall_noticia&dDocName=AJB052190#wlp_detall_noticia .
No hi ha cap increment de nous serveis socials ni cap partida incrementada per ampliar els ajuts a les famílies badalonines que pateixen la crisi. Com bé diu el mateix Albiol a la nota de premsa són 2M€ més que es posen per garantir el manteniment del servei d’atenció domiciliària a la gent gran en cas d’impagament de la part que correspon a la Generalitat de finançament d’aquest servei. O sigui, cap servei nou ni ampliació de cap cobertura o servei social existent.
Ø      El pressupost, emparant-se en un nou mecanisme que la legislació preveu com extraordinari, serà aprovat per junta de govern un cop rebutjat pel ple. És a dir de 27 membres de la corporació només 5 donaran el vistiplau a l’aprovació més important de l’any.
Ø      Gràcies a aquest mecanisme les modificacions pressupostàries es realitzaran també per Junta de Govern dificultant així el control de la oposició i la ciutadania a la execució pressupostaria.

PROPOSTES ALTERNATIVES D’ICV-EUiA AL PRESSUPOST 2014 DEL GOVERN MUNICIPAL DEL PP.
Pla tranversal de lluita contra la pobresa dotat de:

Ø     1.200.000 Euros per ajuts individualitzats que inclouran els serveis prestats ja actualment, més ajuts per pal·liar la pobresa energètica i el pagament de deutes d’ habitatge.

Ø      391.000 Euros per conveniar amb les entitats juvenils de la ciutat la posada en marxa  de programes de dinamització comunitària als barris de la ciutat i de dinamització dels espais esportius comunitaris dels equipaments educatius.

Ø     Posar en marxa coordinadament amb l’IMPO i tots els serveis municipals un programa de detecció dels perfils de l’atur estructural a la ciutat per oferir coordinadament amb els centres de formació d’adults de la ciutat programes específics de formació adequats al perfil majoritari de l'atur de llarga durada de la ciutat dotat amb 300.000 euros propis.

Ø      1,4 Milions d’euros per garantir la totalitat de les necessitats de beques de menjador de la ciutat complint així amb l’acord segellat per CiU i PP expressat en el ple d’octubre de 2013

Ø      Més enllà de mesures pressupostàries cal posar en marxa, amb impuls municipal, una xarxa que agrupi i coordini tots els serveis de cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació, salut, habitatge, formació, ocupació, dinamització comunitària i pobresa infantil que s’ofereixen per administracions i societat civil a la ciutat. 

Pressupost d’inversions:
Ø     3 M€ del pressupost per inversions anunciat de 18 milions d’euros destinats a manteniment i millora dels centres educatius públics de la ciutat.
Ø      800.000 euros per a la construcció de l’equipament cívic del carrer Apenins pendent des de fa més d’una dècada.

Propostes per finançar aquests increments a l’espera de poder conèixer el detall del pressupost
Ø      765.008 Euros dels Fons de Contingència. Quantitat consignada per recomanació de les noves normatives financeres amb l’objectiu de cobrir durant l’exercici partides que poden quedar curtes. En el cas de Badalona aquest fons no és obligatori.
Ø      200.000 Euros Ajuda emprenedors. No executat durant el 2013, només han gastat 19.000 euros em 17 ajudes. Entenem que aquest ajut és individual i no és efectiu. Cal destinar tots els recursos a combatre de forma transversal l’atur estructural.
Ø      100.000 Euros de reducció en la partida prevista de comunicació.
Ø      Segons la mateixa intervenció municipal en els seus informes trimestrals l’Ajuntament pot estalviar 5M€ anuals si es renegocien els contractes de serveis públics externalitzats.
Ø      Renegociació pagament interessos bancaris.
Ø      El grup d’ICV-EUiA va fer 10 al·legacions a les OOFF, algunes destinades a augmentar ingressos fent pagar més a qui més té, revisió categories fiscals carrers IAE, i cap al·legació va estar acceptada per el Partit Popular.

Cap comentari:

Publica un comentari