dijous, 12 de gener de 2012

Idees per combatre la crisi a Badalona


Avui Badalona no té pressupost municipal aprovat, no té impostos ni ordenances fiscals aprovades pel 2012. Avui Badalona, en la pitjor crisi econòmica, quan més estan patint les famílies badalonines, quan més delicades són les finances municipals, degut a la caiguda d’ingressos, no té una política fiscal pròpia, d’ingressos i despeses que hauria de complir, en aquests moments, dos objectius imprescindibles i urgents:

 1. Ajudar, dins de les mínimes possibilitats que té un ajuntament, a les famílies que més estan patint la crisi.
 2. Explorar totes les possibilitats d’augment dels ingressos municipals i de rigor en la despesa, per tal de garantir el manteniment dels serveis públics municipals a la nostra ciutat.
Amb la premissa d’aquests dos objectius hem  proposat un acord a la resta de grups per tal d’aprovar una modificació de les ordenances fiscals.

El populisme mediàtic i fiscal no ajudaran a les famílies badalonines ni garantiran els serveis públics, i per això instem al govern i als grups de l’oposició a debatre les nostres propostes. 

Proposem un seguit de modificacions a les ordenances fiscals així com als impostos municipals.

Per tal de garantir el manteniment dels serveis públics proposem debatre les següents mesures de millora dels ingressos municipals:
 • Davant l’obligatorietat d’augmentar l’IBI de la ciutat de Badalona, un 10% els exercicis 2012 i 2013 que estableix el decret publicat al BOE del 31 de desembre de 2011 que diu que “ Los inmuebles urbanos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, resultarán incrementados en los siguientes porcentajes:
  a) El 10 por 100 para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2002, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 por ciento en 2012 y al 0,6 por 100 en
  2013”.
Aquest augment, obligat per decret llei, augmenta de forma significativa els ingressos previstos i, per tant, instem al govern municipal del PP a revisar el Pla Financer aprovat al ple del mes de novembre, per tal de disminuir els ajustos previstos sobre el capítol 2 i 4 de la despesa municipal.
 • Instaurar un nou supòsit de tributació gravable, referit als caixers automàtics d’entitats financeres amb façana al carrer, basat en l’aplicació d’una tarifa única per caixer, tenint en compte l’ocupació efectiva de la via pública i ponderant el resultat amb el coeficient de proporcionalitat de les categories fiscals d’IAE tal i com ja fan municipis com el de Terrassa.
 • Iniciar un estudi de les empreses tributàries de l’IAE a la ciutat, per tal de revisar el carrerer amb l’objectiu d’actualitzar la seva qualificació ja que aquesta no ha estat revisada des de la darrera reforma d’aquest impost.
 • Iniciar el treball intern a les àrees municipals per establir criteris de tarifació social en els serveis públics municipals a partir de l’any 2013.
Per tal d’ajudar a superar els efectes de la crisi a la ciutadania:
 • Proposem aplicar una subvenció del 90% en la quota líquida de l’IBI a les unitats familiars empadronades a Badalona, que tinguin un pis, o bé estiguin pagant un lloguer i se’ls repercuteixi l’impost en el preu, que tinguin tots els seus membres en situació d’atur i que durant l’any 2011 no hagin rebut cap prestació de l’atur.
 • Proposem aplicar una subvenció del 50% en la quota líquida de l’IBI a les unitats familiars que tenen tots els seus membres a l’atur però tenen algun tipus de prestació.
 • Proposem subvencionar el 100% de l'lVTNU i fins el 100% de l'lBl, mentre dura tot el procés d'aixecament de la hipoteca a totes aquelles unitats familiars que han estat desnonades i s’ha subhastat el seu habitatge.
Per tal de fomentar l’ocupació estable i de qualitat:
 • Establir una bonificació per als subjectes passius que tributin a l’IAE per quota municipal i que hagin incrementat la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació, segons el quadre següent:
Entre el 10% i el 19% d’increment de plantilla, 10% de bonificació
Entre el 20% i el 29% d’increment de plantilla, 20% de bonificació
Entre el 30% i el 39% d’increment de plantilla, 30% de bonificació
El 40% o més d’increment de plantilla, 40% de bonificació

 • Proposem establir una subvenció del 50% de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) a tots els vehicles dels autònoms de la ciutat que estiguin destinats a la seva activitat.
Estem disposats a parlar-ne, hi ha algú a l’altre costat que vulgui fer-ho?

3 comentaris:

 1. Em semblen unes propostes molt sensates i acurades. Entenc que la proposta està en una fase inicial i oberta, però seria possible fer una estimació econòmica del que podria representar?

  Crec que podria fer més interessant la proposta

  Gerard Remendo

  ResponSuprimeix
 2. Hoy leo en el SETMANARI INDEPENDENT D'INFORMACIÓ que el alcalde atenderá a los ciudadanos que pidan entrevistarse con él, quizás sea está una gran oportunidad para hacer llegar estas fantásticas propuestas al excelentísimo alcalde en persona evitando filtros indeseables....

  Jose Alberto Rodríguez
  Ciudadano del mundo ubicado en lugar llamado Badalona

  ResponSuprimeix
 3. Jose Alberto, tant de bo les escolti ja que el populisme fiscal dona titulars però no ajuda a les famílies badalonines.

  Gerard, podem quantificar, amb la dificultat de estar a la oposició i per tant no tenim totes les dades, però per això volem parlar-ho amb el govern.

  ResponSuprimeix