dilluns, 29 d’octubre de 2012

Al·legacions a la modificació PEMU Dalt La VilaÀlex Mañas Ballesté, major d’edat, amb DNIxxxxxxxxxxxxxxxxxx domiciliat –als efectes de notificacions - a la Pl. de la Vila, núm1, telèfon 93 483 26 18, que actua en nom del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Davant d’aquesta Corporació compareix i MANIFESTA:


Que amb motiu del període d’al·legacions que sorgeix de l’aprovació inicial Modificació puntual del PEMU del nucli històric de Dalt de la Vila en l'àmbit del Polígon d'actuació número 1 “carrer Pujol” (número d’expedient 15-A8-12) aprovat en Junta de Govern de 27/07/2012.

Presenta les següents

AL·LEGACIONS


Manca d’interès públic de la operació.

És obvi, s’assenyali com s’assenyali a l’instrument de planejament proposat, que les modificacions que es pretenen introduir al planejament només corresponen per beneficiar al particular que podrà realitzar l'operació.
La proposta de modificació del PEMU inclou dos canvis de planejament:
  • El carreró prolongació de Termes Romanes entre Fluvià i Lladó-Pujol, per enllaçar amb Sant Josep i de Rosés passa de xarxa viària de vianants (clau 5v) a edificable en règim de conservació del nucli històric (12b).
  • L’espai en talús entre la plataforma de les “casetes d’en Pujol” i la vorada del carrer Pujol, passa de zona de verd privat protegit (8a) en el PMU 2008-09, a una zona (8b) no descrita ni reglamentada en la Proposta (ni tampoc en el PMU 2008-09). Es pot anar a buscar una definició supletòria en el Pla General Metropolità, que el defineix com a verd privat d’interès tradicional.

Aquests canvis de zonificació comportaran l’edificació al carrer Pujol d’un edifici que no s’adiu amb l’esperit de consens que va portar a l’acord de la modificació del PEMU l’any 2008. Aquest edifici, a més, no s’adiu per alçada a la característica de conservació del nucli històric que s’ha pretès en el PEMU de Dalt La Vila .

La conservació de les restes arqueològiques i del patrimoni considerem que no justifica aquesta proposta tal i com està presentada, i s’utilitza aquest suposat interès públic per portar una proposta que només beneficia al privat i no pas a la ciutat.

La nostra coalició aposta per la conservació del nostre patrimoni, però aquest objectiu no es pot fer a costa de canviar la morfologia física d’un dels carrers més característics de Dalt La Vila.


SEGON.-  Manca de participació ciutadana i consens ciutadà.

Desprès d'un llarg procés de debat es va arribar a una proposta de PEMU consensuat políticament i amb les entitats ciutadanes, aquesta modificació del PEMU trenca el consens aconseguit i la seva aprovació ha incomplert la legislació urbanística en matèria de participació ciutadana.

En l’expedient de l’aprovació inicial no es contempla “El programa de participació ciutadana que l’ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de formulació i tramitació del pla” tal i com recull l’article 59 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

Tampoc s’ha informat al Consell Assessor d’Urbanisme de Badalona, ni s’ha informat prèviament als grups de la oposició, tot i que ens consta que CiU si ho ha estat, així com no hi ha hagut acord amb l’Associació de Veïns de Dalt la Vila.
Per tot allò exposat,SOL·LICITO que:

1.   Es retiri l’aprovació inicial de la Modificació puntual del PEMU del nucli històric de Dalt de la Vila en l'àmbit del Polígon d'actuació número 1 “carrer Pujol” (número d’expedient 15-A8-12) aprovat en Junta de Govern de 27/07/2012.

2.  S’iniciï un procés de diàleg amb l’Avv de Dalt al Vila i els grups municipals per tal de buscar una proposta consensuada.


Àlex Mañas Ballesté
Regidor del grup municipal d’ICV-EUiA

Badalona, a 29 d’octubre de 2012

Cap comentari:

Publica un comentari